data protection

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat vermeld.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.
Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijd van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

2. hosting en content delivery netwerken (CDN)

Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.
De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is voor het nakomen van zijn serviceverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiting van een contract voor de verwerking in opdracht

Om ervoor te zorgen dat de verwerking met inachtneming van de gegevensbescherming gebeurt, hebben wij een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten met onze hoster.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot over het verantwoordelijke kantoor

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Frank van den Berk
Moselweinstraße 12
56829 Pommern (Mosel)
TEL: 02672/2461
E-MAIL: campingpommern@netscape.net

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) bepaalt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven te allen tijde intrekken. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN KUNST WORDT UITGEVOERD. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE LEGITIEME REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE VOORRANG HEBBEN OP UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DAT DE VERWERKING DIENT OM WETTELIJKE AANSPRAKEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DEZE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 2, VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schending van het BNPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats waar de vermeende schending plaatsvindt. Het recht om in beroep te gaan laat elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit enkel voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

– Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

– Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/is gebeurd, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.

– Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van het wissen ervan.

– Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, dient een afweging van uw en onze belangen te worden gemaakt. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, zoals spam-mails.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van de derde partij te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies uit te voeren (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis is aangegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, is het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De website campingplatz-pommern.de

maakt de tijdelijke sessie cookie: pll_language. Dit dient voor de taalherkenning van de browser en produceert dienovereenkomstig de Duitse, Nederlandse of Engelse webpagina. De cookie wordt verwijderd wanneer u de site verlaat.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen uitsluit of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

– Browsertype en -versie

– Gebruikt besturingssysteem

– verwijzende URL

– Gastheernaam van de toegang tot de computer

– Tijdstip van de serveraanvraag

– IP-adres

Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO), indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan herroept of het doel voor de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. plugins en tools

Google-weblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq en zie het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. eigen diensten

Behandeling van de gegevens van de aanvrager

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij de door u opgegeven persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, etc.), voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (initiëren van een arbeidsverhouding), Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (algemene contractinleiding) en – indien u toestemming heeft gegeven – Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Indien de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van artikel 26 BDSG-neu en art. 6 (1) lit. b DSGVO ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij niet in staat zijn u een werkaanbieding te doen, indien u een werkaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op grond van onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f), van de DSGVO). De gegevens worden dan gewist en de fysieke aanvraagdocumenten worden vernietigd. Deze opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld als gevolg van een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel voor de verdere opslag niet meer van toepassing is.

Een langere opslag kan ook plaatsvinden als u daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 lit. een DSGVO) of als wettelijke opslagverplichtingen zich tegen de verwijdering verzetten.